lördag, september 18, 2010

Viktigaste miljöfrågorna i Uppsala

Jag skrev en artikel som UNT lovade att ta in... Men tydligen inte före valdagen... Sista meningen lade jag till nu.


10 viktigaste miljösatsningarna

Miljö är en av valets tio viktigaste frågor. Alla riksdagspartierna har minst en eller ett par duktiga miljöpolitiker. Men det är bara en eller ett par partier som har en riktigt bra miljöpolitik. Det visar Naturskyddsföreningens granskning som presenterades i tidningen Sveriges Natur förra veckan.

När SNF i Uppsala gjorde sin lokala politikergranskning var skillnaderna mindre, eftersom miljöpolitikerna svarat så fint på alla frågorna. Hade en granskning gjorts på samma sätt som på riksplanet, där man undersökt vilka beslut som tagits och vilka motioner som lagts i Kommunfullmäktige hade resultatet blivit snarlikt det ¨på riksplanet. Miljöpartiet hade vunnit, Vänsterpartiet kommit lite efter och de övriga partierna längre ner.

Flera viktiga miljöfrågor har berörts i valdebatten i Uppsala, men långt ifrån alla. Därför vill jag lyfta fram vilka de viktigaste miljösatsningarna är inför de kommande fyra åren.

1. Satsa på spårvagnar och bygg en hållbar stad.
Att öka resandet i kollektivtrafiken och cyklingen är nyckeln till en hållbar stadsutveckling. Men spårvägar bygger också staden. Stadsdelscentrum kommer att bli mer attraktiva för butiksetableringar och service. Livskraftiga stadsdelar gör livet grönare och mindre bilberoende för många medborgare.

2. Rädda Seminarieparken och skapa fler parker
Uppsala växer på flera sätt. Dels får vi fler innevånare – det föds barn, studenter kommer och vi välkomnar nya Uppsalabor från hela världen som vill jobba, leva och verka här. Men det är också blommor som prunkar och träd som växer. Människor mår bra av parker och måste därför planera bostäder och andra byggnationer på ett mer parkfrämjande sätt. När Seminarieparken är räddad så kommer vi ta fram en parkplan som ger bättre underlag för alla politiker att säga ja till det gröna.

3. Säg nej till Ärna och buller
Buller är ett av vår tids jobbigaste miljöproblem eftersom det både ger upphov till stress och sjukdomar. Många människor störs av buller. Det är den främsta anledningen för många Uppsalabor att säga nej till Ärna, som ger 17 timmars bullermatta över norra stadsdelarna. Det andra skälet är att vi har en flygplats på 20 minuters avstånd redan idag. Och det tredje är att ökat flygresande ger större klimatutsläpp. Vi kan också få mindre buller genom att minska biltrafiken, planera nya bostäder smartare, anlägga tyst asfalt på känsliga vägar och sätta stopp för alltför bullrande motorredskap.

4. Bygg inga fler externhandelsområden
Vi har redan idag tre större externhandelsområden – Boländerna, Gränby och Stenhagen. Om vi säger nej till nya köpcentrum i Fullerö och Gnistarondellen kan vi hejda en negativ utveckling där det i allt större grad är nödvändigt med bil för att köpa mjölk och mat till familjen. Vi kan främja en positiv utveckling med mer handel i stadsdelar och tätorter runt om Uppsala. Självklart måste kommunens näringslivsarbete inriktas på att locka butikskedjor att investera i våra stadsdelar.

5. Gör Linné till världsarv och skydda naturen
Alla kommer ihåg 300-års jubileet av Linnés födelsedag som ett grönt uppsving för Uppsala. Nu måste vi ta chansen att få Linnés gärningar skyddade som Unescos världsarv. Det kommer att göra Uppsala till turistmål för hela världen. Linné är den mest kände Uppsalabon genom tiderna. Tack vare Linnés världsarv kommer vi få mer kunskaper att skydda vår finaste natur runt om i hela kommunen. Årike Fyris med Kungsängsliljorna och flyttfågellokalerna måste bli naturreservat. Men vi skyddar också värdefulla marker runt om i hela kommunen så att den biologiska mångfalden får livsrum och Uppsalaborna fler intressanta utflyktsmål. Centerpartiet har presenterat ett förslag om nationalstadspark i Uppsala. Även om jag välkomnar Centerns nymornade intresse för naturvård stämmer deras förslag dåligt med grundtankarna bakom idén med nationalstadsparker. Uppsalas identitet är åsen och ån, samt slättmarkerna kring Åriket. Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten, som utgör en stor del av centerns förslag är däremot inte alls specifikt uppsaliensiska. Därtill kommer att de redan har ett bra skydd som naturreservat. Centerns syfte med förslaget kan inte ses som annat än röstfiske i ett sent skede av valkampanjen. Vill de att Stadsskogen ska få bättre skydd bör Centern göra som Miljöpartiet - säga nej till planerna på biltunnel under Stadsskogen.

6. Rusta upp nedslitna bostäder och bygg nya klimatsmarta hus
Nedslitna bostäder och skolor behöver rustas upp och energieffektiviseras. Alla ska kunna få ett modernt boende. Energisnåla hus är billigare i drift. Vi ställer krav på Uppsalahem att bygga 500 klimatsmarta hyresrätter och 100 lika smarta studentbostäder varje år. Med miljözoner, höga klimatkrav, minskad kemikalieanvändning och miljöprogram kommer också de privata byggbolagen kunna samverka med kommunen om en miljösmart inriktning. För att stadsdelar ska bli miljö- och klimatsmarta behöver vi i Uppsala utveckla ett nytt projektområdestänkande. På samma sätt som Malmö byggt Västra hamnen och Stockholm Sjöstaden – ska vi i Uppsala bygga, renovera och utveckla våra stadsdelar till världsledande miljöstadsdelar.

7. Satsa på god mat
Mat ska vara näringsriktig när den serveras till barn och äldre. Men det är inte vad som finns på tallriken utan vad som kommer ner i magen som räknas. Därför behöver maten smaka bättre. Svinn är ett stort problem, men det är också matens miljöpåverkan. Med 25 procent ekologisk mat i skolköken, med mer grönt på tallriken och hälsan i fokus kommer eleverna att prestera bättre i skolan. Vi har avsatt pengar till hemtjänsten för att laga mat hos de äldre. Vi ställer också krav på tillagningskök i varje förskola, skola, äldreboende och sjukhus. Att laga maten lokalt skapar två viktiga miljöförutsättningar – lokala livsmedelsleverantörer får chans att konkurrera med sina närproducerade råvaror och svinnet minskar eftersom det går att ta vara på resterna.

8. Sätt människorna i centrum
I Uppsalas historiskt intressanta kulturmiljöer har man prioriterat att ha bilparkeringar på torgen. Det rimmar illa med ambitionen att lyfta Uppsalas vackra domkyrka, universitetsbyggnader och årum. Bilen har fått dominera för mycket i Uppsala. Nu måste vi sätta människorna i centrum. St Eriks torg och Fyris torg skulle kunna utvecklas till intressanta mötesplatser för mat, kultur och turism. Minska genomfartstrafiken med bilar genom att stänga av strategiska passager i innerstan och utveckla fler gågator och cykelleder. Gör om fler bilparkeringar till cykelparkeringar.

9. Satsa på energiomställningen
Uppsala har tur. Vi har så bra förutsättningar att klara klimatomställningen eftersom vi har så goda förutsättningar. Uppsala har en levande landsbygd som kommer att livas upp än mer när marknaderna för jord- och skogsbruksvaror, inte minst till energiändamål, utvecklas. Vi har goda vindlägen för vindkraft. Och kanske är den bästa utgångspunkten att vi har två universitet med forskning som inriktas på bland annat energiteknik.

10. Rösta på en miljöpolitiker
Vill du att miljöfrågorna ska prioriteras är det viktigt att stödja de politiker som driver miljöfrågor. Alla riksdagspartier har miljökunniga politiker, och vill du hålla fast vid ditt gamla parti är det min rekommendation att du väljer någon av dem. Rösta på MP på söndag.


Maria Gardfjell
Kommunalråd MP

torsdag, september 02, 2010

Köp den


Jag vet, den är inte snygg. Den symboliserar vilka frågor som är viktiga i Uppsala - Spårvagn, mer räls till Stockholm, biologisk mångfald och en renare Fyriså, parker, vindkraft och ny energi och stadsmiljön. Köp tavlan på Tradera! Pengarna går till Naturskyddsföreningens Östersjöfond.