fredag, oktober 12, 2012

Talet på Internationella Flickadagen

Den 11 oktober höll jag ett tal på den första Internationella Flickadagen. Tris ordnade en manifestation på Fadimes Plats. Här är mitt tal:

Malala Yousufzai är en 14-årig flicka i Pakistan som kämpat för flickors rätt att gå i skolan. Hon vårdas för närvarande på ett sjukhus efter att nyligen ha blivit beskjuten av talibaner. Hon är ett exempel på vad flickor i en del av världen utsätts för på grund av krav på självklara rätten att få gå i skolan. Idag håller många upp handen för flickors rätt att gå i skolan. Jag tycker att vi höjer handen och knyter näven. Det här är en viktig fråga.

Idag 11 oktober uppmärksammas för första gången den av FN nyinstiftade International Day of the Girl Child, Internationella Flickadagen. Syftet med Internationella Flickadagen är att uppmärksamma flickors situation i världen, och att bidra till att öka engagemanget för att stärka flickors rättigheter.

Runt om i världen har många flickor en svår situation där de försummas, marginaliseras och diskrimineras i familjer och samhällen och många av flickorna känner inte till sina rättigheter.

Runt om i världen utsätts miljontals flickor för olika sedvänjor som skadar dem så som kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, hedersmord, tvångsarbete/slaveri.

UNICEF har uppmärksammat det faktum att den extrema diskriminering som finns mot flickor i många länder lett till att det i den officiella statistiken “fattas” mellan 60 och 100 miljoner kvinnor i Sydasien, Nordafrika, Mellanöstern och Kina, jämfört med vad som väntats enligt demografiska trender.
Flickors situation är svår i många länder, men vi får inte glömma bort att det också finns mer att göra i Sverige.

I Sverige har nyligen en utredning presenterats i vilken man föreslår att barn- och tvångsäktenskap ska kriminaliseras.

Barn och unga har sedan slutet av 1980-talet haft en sämre hälsoutveckling än den övriga befolkningen. Det gäller särskilt den psykiska hälsan. Forskning visar att psykisk ohälsa bland unga flickor har mer än fördubblats de senaste tio åren och statistik visar att 40 procent av svenska tjejer i högstadie- och gymnasieåldern har magont, huvudvärk och sömnproblem.

Under år 2011 hade BRIS totalt 25 900 stödkontakter med barn och unga. 88 procent av kontakterna gällde flickor och 12 procent pojkar, och medelåldern i dessa kontakter var 14,9 år.

Att idag uppmärksamma Internationella Flickadagen är ett viktigt sätt att uppmärksamma flickors situation såväl i Sverige som andra länder. Mycket finns att göra och tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för våra barn och ungdomar.

torsdag, oktober 04, 2012

Public Service över en lunch

I dag hade den Sveriges Radio Uppland bjudit in till diskussion om Public Service framtid. Det var en hel del lokala makthavare som hörsammade inbjudan och kom dit. Det var två riksdagsledamöter från S, en från V, ett landstingsråd från M, ett kommunalråd från M, en GD från SVA, en landshövding och så jag. Radiocheferna berättade om de förslag som Public Service-utredningen kommit med och de allmänna synpunkter han hade om att ett kommande system måste vara robust och oberoende. Kulturdepartementet har ännu inte presenterat något förslag så därför är de politiska partierna ännu ganska avvaktande i frågan, men det som diskuterats mest i media hittills är väl hur avgiften ska tas ut framöver. Ska det vara en begravningsavgiftsmodell eller som nu en avgift? Utredningen har föreslagit begravnings-modellen, alltså en skatt som tas ut och som öronmärks för Public Service. Det kan ifrågasättas - kommer pengarna för nära politiken och kan det därmed bli ett kortare steg än nu för politiken att påverka upplägg, innehåll och styrning av Public Service? Landshövdningen var ganska outspoken med att han tyckte att modellen var konstitutionellt tveksam. Jag tycker att det ska vara en avgift framöver och jag tycker inte att den ska konstrueras som en skatt och vara anpassad efter inkomst - anledningen till det är att jag då tror att det ligger närmare till hands att vilja ändra upplägget. En politiserad avgift är inte så bra helt enkelt. Det är dessutom viktigare att bedriva fördelningspolitik när det handlar om större summor är naturligtvis en viktig invändning också. Miljöpartiet har kongressbeslut på att vi vill ha en avgiftsmodell - men samtidigt måste vi nu vara aktiva och diskutera hur modellen ska moderniseras och inte vara kopplad till ägande av en tv. Det var en trevlig diskussion om än lite snurrig emellanåt, som när Cecilia Forss deklararerade: Jag tror inte att det kommer finnas några radioapparater i framtiden. Det var ju liksom också ett sätt att tacka för maten. ;-)

onsdag, augusti 01, 2012

Ny kärnkraft - nej tack!

När den borgerliga alliansregeringen hade presenterat sin energiuppgörelse så grät dåvarande näringsministern, Maud Olofsson, offentliga glädjetårar. Åsikten om nej till kärnkraft, en av hennes partis viktigaste profilfrågor genom tiderna, hade bytts ut till ett ja till kärnkraft. Hennes barnbarn skulle tacka henne, hette det.


När regeringen gjorde sin överenskommelse om ny kärnkraft var beskedet tydligt: staten skulle inte stå för någon subventionering av ny kärnkraft. Just den delen framställdes som Centerpartiets gåva till kommande generationer. Nu har regeringen backat från detta. Det finns skäl att undra om Centerpartiet fortfarande fäller glädjetårar eller om de nu grinar illa nu när Vattenfall i dagarna har lämnat in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten som ett nästa steg i processen att eventuellt ersätta befintlig kärnkraft.

Under det gångna året så har land efter land rapporterat att man lägger ner sina planer på att bygga ny kärnkraft. Det strömmar in rapporter om nedlagda projekt och kraftiga fördyringar.

I Finland ska skiljedomstol avgöra vem som ska stå för de kraftigt ökande kostnaderna för kärnkraftsbygget, som blivit 2-3 gånger så dyrt som det ursprungligen var planerat. Kärnkraft är gårdagens energikälla, inte morgondagens. Det borde både regeringen och Vattenfall ta fasta på.

Det är olyckligt att utvecklingen av förnybar energi nu riskerar bromsas när Vattenfall ska ägna flera år åt att utreda kärnkraften som vi redan vet är dyr, osäker och inte heller klimatsmart.

Sverige borde istället följa Danmark som antagit ett politiskt mål om ett helt förnybart energisystem.

måndag, juni 11, 2012

Vi måste modernisera Uppsala!

(Inledningsanförande i kommunfullmäktiges IVE-debatt 11 juni)

Kommunfullmäktige, åhörare, ordförande

Det är roligt att få presentera Uppsalas grönaste kommunbudget med satsningar på skolan, högre lärarlöner, godare mat till äldre och kraftfulla klimatåtgärder.

Grön politik siktar mot framtiden, den är positiv och den är modern.

Jag vill först ta upp en mycket viktig och aktuell fråga. Det är tio år sedan Fadime mördades. Medvetenheten om hedersrelaterat våld har blivit större. Men det är ett svek mot alla ungdomar som dagligen utsätts för hot, våld men också kontroll och kränkningar om vi inte gör mer. Politiken måste vara mer förebyggande, med tydliga rutiner och strategier, information och stöd till flickor, pojkar, systrar, bröder, mammor, pappor och andra som vill stoppa våldet.

Vi måste modernisera Uppsala!

Miljöpartiet vill att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

Det innebär att vi får två cykelgarage vid resecentrum, fler cykelparkeringsplatser i innerstaden, fler cykelvägar - både snabbcykelvägar och bättre separering av gång och cykel än idag.

Trafiksäkerhet för cyklisterna. Bilgator måste tas i anspråk - precis som i Köpenhamn – om Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

Länsstyrelsen har tack och lov stoppat planerna på en ny bro över Fyrisån!

Nu måste ni lyfta blicken Fredrik Ahlstedt och sikta mot framtiden! Det är nu vi har ett viktigt vägval - att planera för spårväg för snabbare och attraktivare kollektivtrafik. Är du med på Miljöpartiets förslag att göra en snabb översyn av Översiktsplanen för planering av spårvägsdragningar. Skapa klimatsmarta nya stadsdelar där vi också ställer krav på energieffektivitet i byggnation och sparar gröna parker.

I Miljöpartiets budget visar vi hur kommunen kan sänka elkostnaden med 8 mnkr per år genom att bygga egen vindkraft, någonstans i Sverige.


Inte bara Uppsala, utan Sverige och världen står inför tre stora utmaningar
- den ekonomiska krisen
- den växande arbetslösheten
- och klimathotet

Om vi tar oss an dessa utmaningar tillsammans - lokalt som nationellt, kan långsiktigt hållbara resultat uppnås.

Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas moderna industrier och nya jobb växer fram. Alla måste få förutsättningar att skaffa sig den erfarenhet och utbildning som efterfrågas i arbetslivet och erbjudas rätt stöd för att kunna tacka ja till ett arbete.

I bilaga 2 under Finansförvaltningens budget, finansiella poster kan man läsa om den utdelning majoriteten tänker göra från Vård och Bildning. 25 mnkr.

En vinstutdelning. Det är något vissa friskolor ägnar sig åt och som jag kritiserar så länge skolorna inte hjälper alla elever att nå målen och klara sin gymnasieutbildning, inte alla får skolhälsovård och skolbibliotek osv.

I Miljöpartiets budgetförslag har vi med en oförändrad skattenivå och med bättre resultat än Alliansen stoppat denna vinstutdelning.

Skolpengen behovs i skolan - för att uppfylla de krav som ställs i den nya skollagen:

·       Introduktionsåret - traineeplatser.
·       Mentorer. 
·       Fortbildning. Lärarlegitimation. Behörighet.
·       Forskande lärare.

Vi måste värdera läraryrket – inte bara i ord utan också i pengar. Det behövs en lokal pott - komplettera central förhandling besked från SKL:s förhandlingsdelegation.

När den borgerliga majoriteten presenterade sin budget sades att lärarlönerna skulle höjas. Men det finns inte ett öre avsatt i er budget. Hur ska det finansieras?

Hur Uppsala kommer att utvecklas avgörs inte av vilken optimism vi känner inför budgetberäkningarna i dag, utan av med vilken glädje våra barn går till skolan och med vilken framtidstro de unga ger sig ut i vuxenlivet.

torsdag, juni 07, 2012

Världsmiljödagen 5 juni

Jag höll ett tal på världsmiljödagen och naturnatten i samband med Litteraturcentrums "Poesi på naturnatten" vid Biotopia. Här är det.


5 juni

Denna fantastiska dag

Världsmiljödagen

(World Environment Day)

är en dag som firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FNs miljövårdskonferens i Stockholm 1972.

Här i Uppsala firar vi världsmiljödagen med att ordna Naturnatten – ett evenemang som startade i Uppsala och nu sprider sig över landet.

2012 är temat för World Environment Day grön ekonomi: Berör det dig? En del människor stänger sina sinnen - de tycker att begreppet grön ekonomi är lite komplicerat att förstå.

Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller miljön och klimatet men genom människors innovationer och vilja och politiska beslut kan vi åstadkomma de viktiga förändringar som behövs. Det finns många goda exempel:

Att satsa grönt är såväl ekologiskt hållbart som ekonomiskt hållbart.

Varannan svensk tycker att det är viktigast att satsa på kollektivtrafiken i arbetet för att skapa en hållbar stad. Knappt var femte vill att politikerna satsar på motorvägar. Det visar en undersökning som WWF gjorde tidigare i år. Tre av fyra invånare tycker att det är viktigt att politikerna satsar på en miljövänlig och hållbar stadsutveckling. Jag diktade lite om spårvagnar i UNT idag – läs gärna min artikel och du får gärna berätta om dina synpunkter.

Det finns stor anledning att tala om ekologiskt lantbruk. När jag var informationschef på KRAV minns jag att jag vid något sammanhang läste en dikt av Werner Aspenström.LärkornaTvå av fönstren i denna mellansvenska bondgård

håller uppsikt över de ljusöversvämmade sankmarkerna

ner mot en sjö, som är sysselsatt med sina vågor

Daggmaskarna har startat vårbruket

Lärkarna bearbetar jorden på sitt sätt

Jag skulle inte vilja äga dessa fält

Jag skulle vilja vara dessa fältFör mig symboliserar dikten jordbruket på något sätt.
I Uganda har man visat att ekologiskt jordbruk innebär många möjligheter. Genom den ekologiska produktionen har livsvillkoren blivit bättre för småbönderna. Fler barn får möjlighet att gå i skolan, fler får råd att köpa mediciner när de blir sjuka, får råd att bygga bättre hus och kunna köpa mat som man inte själv producerar, som till exempel salt, socker och mjöl.

Gunnar Rundgren, min vän, uppsalabo och grundare av KRAV blev för några år sedan utnämnd till hedersdoktor vid Uganda Martyrs University i Uganda. Han var initiativtagare till universitets utbildning i ekologiskt lantbruk som nu är en masters-utbildning.

Ekologiskt jordbruk kan lösa fattigdoms- och hållbarhetsproblematiken i många afrikanska länder. I dag är ekologisk odling ett av de snabbast växande segmenten i den afrikanska jordbrukssektorn och intresset ökar. Ekologisk odling i Afrika ger i dag skördeökningar på två till tre gånger jämfört med många av de produktionsmetoder som bönderna tidigare använt.

År 2003 var Uganda på 13:e plats över länder med ekologiskt jordbruk. År 2004 hade Uganda omkring 185.000 hektar mark som används för ekologiskt jordbruk som täcker mer än

2 procent av jordbruksmarken, med 45.000 certifierade jordbrukare. År 2007 var det 296,203 hektar mark under ekologisk jordbruksproduktion med 206.803 certifierade lantbrukare.

Det här är en av de framgångsexempel som UNEP och FN särskilt vill berätta om idag när vi firar världsmiljödagen.


Världen kan lära av Uppsala men Uppsala måste också lära sig av världen.

Ett annat positivt grönt exempel är den brasilianska staden Curitiba. Där har befolkningen växt mycket snabbt från 361000 (år 1960) till 1.828.000 (år 2008) men har lyckats motverka trafikstockningar och andra trafikproblem genom en bra stadsplanering. Borgmästaren Jaime Lerner, som själv är arkitekt och stadsplanerare, gjorde den snabbväxande staden Curitiba i Brasilien till en mönsterstad genom att bland annat prioritera kollektivtrafik. Curitiba har upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning än jämförbara brasilianska städer tack vare bättre fungerande trafik. Dessutom har parker och gröna områden per person ökat från 1 kvadratmeter till över 50 kvadratmeter, bland annat har de planterat 1,5 miljon träd.

Tänk om vi lärt av Curitiba och om vi i Uppsala åtminstone tagit beslut om att rädda och utveckla Seminarieparken!

Köpenhamn är verkligen cyklisternas stad. En tredjedel av invånarna cyklar regelbundet till jobbet på stadens många mil cykelväg. För att ytterligare öka siffran på cykel sker ett skifte i synen på vägar. Några stora vägar kommer att stängas av för bilar samtidigt som mer pengar satsas på mer cykelväg. Målet är att hälften av stadens befolkning cyklar regelbundet 2015.


Werner Aspenström har skrivit en annan dikt:Mätarlarven

Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad

och spanar mot evigheten:

evigheten är alldeles för stor i dag,

alldeles för blå och tusenmila.

Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad

och mäter upp mitt gröna körsbärsblad.Det okända kan kännas vissa dagar kännas jobbigt. Då är man som mätarlarven, en larvig trygghetsnarkoman.

Förändring är helt nödvändigt. Vi måste tänka grönare och mer ekonomiskt grönare. Det är en medveten satsning på grönare lösningar som måste till, samtidigt som man fasar ut teknik, metoder och varor som inte är hållbara.

Alla har hemligheter. Även en stad har sina hemligheter. Anna Franklin och Reza Rezvani avslöjade en av Uppsalas hemligheter häromåret när de gav ut boken ”Den osynliga litteraturskatten”. Den handlar om sju författare som bor och verkar i Uppsala, vars böcker publiceras i andra länder på deras modersmål. Jag blev så överraskad av att dessa stora författare bor i vår stad.

Uppsala har också andra hemligheter och likt de för mig tidigare okända uppsalaförfattarna så finns andra ”uppsalabor” som alla kanske inte känner till. På naturnatten får man möjlighet stifta bekantskap med en del intressanta typer som är aktiva i sommarnatten – och då tänker jag inte på alla studenter och nattfjärilar som festar i kväll utan på fladdermöss och nattsångare som Naturnattsbesökarna kan få lära känna.Hurra för världsmiljödagen och för naturnatten!

tisdag, maj 29, 2012

Klimatfrågan angår visst Uppsala

"Alla inlägg som kommer att referera till världens miljö kommer jag att avbryta. Det här ärendet är tillräckligt komplicerat utan att vi drar in vad som händer klimatmässigt, för det har vi faktiskt inte med att göra. Det FÅR vi inte diskutera. Det får du göra någon annanstans."
Citatet är hämtat från gårdagens Kommunfullmäktige där detaljplanen för ett nytt externhandelsområde och en vikingapark diskuterades. Det är kommunfullmäktiges ordförande Lars Bäcklund (M) som fäller orden. Detaljplanen innebär att Uppsala kommuns utsläpp av koldioxid ökar med 2,1 procent vilket innebär att Uppsala kommun kommer få mycket svårt att nå sina egan uppsatta klimatmål.
Klimatfrågan är global, de flesta åtgärderna är lokala. Det är fullständigt huvudlöst att inte klimatfrågan skulle få diskuteras. Och om Bäcklunds uttalande stider mot kommunallagen finns anledning att gå vidare med.

måndag, maj 14, 2012

Tolerans och öppenhet och bemöts inte med intolerans

När det stod klart att LUF och Folkpartiet inte fick delta i Uppsala Prides parad eftersom deras ståndpunkter strider mot Uppsala Prides visioner agerade Miljöpartiet snabbt. Miljöpartiet hoppar av pride Uppsala om inte alla partier får delta.
Det är viktigt att alla står upp för människors lika rättigheter. Det är viktigt att stödet för HBTQ blir starkare och bredare stöd i hela samhället. Då är det samtidigt svårt att försvara inskränkta vänstermänniskor som vägrar allla engagerade politiska partier eller politiker att delta. Mina röda kollegor i stadshuskorridoren hänvisar bland annat till att en förening får ha vilka stadgar de vill, det må vara deras rätt - men varför kalla aktiviteten för Pride när man inte blir det minsta stolt över deras agerande?