fredag, mars 09, 2012

Reservation till förmån för gröna SeminarieparkenDet här är MPs reservation i kommunstyrelsenMiljöpartiet reserverar sig till förmån för avslag av detaljplanen om kvarteret Seminariet.

Miljöpartiet anser att Seminarieparken ska utvecklas som en stadsdelspark för den framväxande stadsdelen Librobäck och för Luthagen.

En god samhällsplanering och en hållbar stadsutveckling för Uppsala handlar om att använda områden i staden på bästa sätt för uppsalaborna. Med förslaget till beslut i detta ärende struntar man i de kvaliteter som finns.

Det finns både skäl framåt och bakåt i tiden som talar för att parken i kvarteret Seminariet ska bevaras. Kvarteret Seminariet är ett stycke unik historisk kulturmiljö, det enda i sitt slag i landet. En enig kulturnämnd avvisar förslaget av kulturhistoriska skäl. Byggnadsvårdsföreningen har fört upp Seminariet på sin lista över hotade miljöer. Området är starkt dominerat av Seminariebyggnaden. Den bildar en helhet med rektorsvilla, tjänstebostad och undervisningspark. Att bygga sönder helheten skulle göra att en viktig del av Sveriges kulturarv försvinner. Seminariets odlingar har en sådan intressant historia och skulle ge varje grön trädgårdsmästare en utmaning att återskapa den skönhet som tidigare präglade denna park. Genom att utveckla parken istället för att förstöra den kan Destination Uppsala lägga till ännu en intressant målpunkt för alla de botaniskt intresserade internationella turister som gärna besöker Uppsala för Linnéminnena.

Under planprocessen har det visat sig att M, S och KD inte visat något intresse att få tillstånd den bästa lösningen för området. I fagert tal har det framhållits att en allmän park blir kvar. Det är inte en korrekt beskrivning. Den anrika seminariemiljön ska muras in bakom en trist dussinarkitektur och på ett effektivt sätt stänga ute all användning av parken utom som innergård, skolgård och förskolegård. Det kan förvisso vara oerhört trevligt för dem som ska bo i de ca 200 lägenheterna, men ännu tristare för de tusentals framtida boende som inte kommer ha en kvalitativ parkyta när Librobäck omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med bostäder. En allmän park, ens i mindre format, sparas alltså inte med detta förslag. Detta understryks också av att kommunstyrelsen i samband med att detta ärende framlades till kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en utredning var man skulle kunna anlägga en stadsdelspark någon annanstans.

Låt kommunen pröva möjligheten att göra ett markbyte, eller övertyga markägaren om områdets rika potential. Låt entreprenörer utveckla caféverksamhet i någon av villorna. Möjliggör för alla förskolor i närområdet att ha området som en rekreations- och pedagogisk lekyta med ändamålsenliga regnskydd och fikaplatser utplacerade i trädgården. Utveckla stadsodlingen och utnyttja trädgårdens skörd i parkens café. Låt uppsalabor och turister uppleva ett stycke svensk utbildnings- och trädgårdshistoria.

Låt området bli den gröna lunga den har potential att bli!

Miljöpartiet de gröna
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (ledamöter MP) och Rickard Malmström (ersättare MP)