måndag, juni 11, 2012

Vi måste modernisera Uppsala!

(Inledningsanförande i kommunfullmäktiges IVE-debatt 11 juni)

Kommunfullmäktige, åhörare, ordförande

Det är roligt att få presentera Uppsalas grönaste kommunbudget med satsningar på skolan, högre lärarlöner, godare mat till äldre och kraftfulla klimatåtgärder.

Grön politik siktar mot framtiden, den är positiv och den är modern.

Jag vill först ta upp en mycket viktig och aktuell fråga. Det är tio år sedan Fadime mördades. Medvetenheten om hedersrelaterat våld har blivit större. Men det är ett svek mot alla ungdomar som dagligen utsätts för hot, våld men också kontroll och kränkningar om vi inte gör mer. Politiken måste vara mer förebyggande, med tydliga rutiner och strategier, information och stöd till flickor, pojkar, systrar, bröder, mammor, pappor och andra som vill stoppa våldet.

Vi måste modernisera Uppsala!

Miljöpartiet vill att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

Det innebär att vi får två cykelgarage vid resecentrum, fler cykelparkeringsplatser i innerstaden, fler cykelvägar - både snabbcykelvägar och bättre separering av gång och cykel än idag.

Trafiksäkerhet för cyklisterna. Bilgator måste tas i anspråk - precis som i Köpenhamn – om Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

Länsstyrelsen har tack och lov stoppat planerna på en ny bro över Fyrisån!

Nu måste ni lyfta blicken Fredrik Ahlstedt och sikta mot framtiden! Det är nu vi har ett viktigt vägval - att planera för spårväg för snabbare och attraktivare kollektivtrafik. Är du med på Miljöpartiets förslag att göra en snabb översyn av Översiktsplanen för planering av spårvägsdragningar. Skapa klimatsmarta nya stadsdelar där vi också ställer krav på energieffektivitet i byggnation och sparar gröna parker.

I Miljöpartiets budget visar vi hur kommunen kan sänka elkostnaden med 8 mnkr per år genom att bygga egen vindkraft, någonstans i Sverige.


Inte bara Uppsala, utan Sverige och världen står inför tre stora utmaningar
- den ekonomiska krisen
- den växande arbetslösheten
- och klimathotet

Om vi tar oss an dessa utmaningar tillsammans - lokalt som nationellt, kan långsiktigt hållbara resultat uppnås.

Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas moderna industrier och nya jobb växer fram. Alla måste få förutsättningar att skaffa sig den erfarenhet och utbildning som efterfrågas i arbetslivet och erbjudas rätt stöd för att kunna tacka ja till ett arbete.

I bilaga 2 under Finansförvaltningens budget, finansiella poster kan man läsa om den utdelning majoriteten tänker göra från Vård och Bildning. 25 mnkr.

En vinstutdelning. Det är något vissa friskolor ägnar sig åt och som jag kritiserar så länge skolorna inte hjälper alla elever att nå målen och klara sin gymnasieutbildning, inte alla får skolhälsovård och skolbibliotek osv.

I Miljöpartiets budgetförslag har vi med en oförändrad skattenivå och med bättre resultat än Alliansen stoppat denna vinstutdelning.

Skolpengen behovs i skolan - för att uppfylla de krav som ställs i den nya skollagen:

·       Introduktionsåret - traineeplatser.
·       Mentorer. 
·       Fortbildning. Lärarlegitimation. Behörighet.
·       Forskande lärare.

Vi måste värdera läraryrket – inte bara i ord utan också i pengar. Det behövs en lokal pott - komplettera central förhandling besked från SKL:s förhandlingsdelegation.

När den borgerliga majoriteten presenterade sin budget sades att lärarlönerna skulle höjas. Men det finns inte ett öre avsatt i er budget. Hur ska det finansieras?

Hur Uppsala kommer att utvecklas avgörs inte av vilken optimism vi känner inför budgetberäkningarna i dag, utan av med vilken glädje våra barn går till skolan och med vilken framtidstro de unga ger sig ut i vuxenlivet.

Inga kommentarer: