söndag, maj 13, 2007

Krav på miljökonsekvensanalys för Björkgatan och Hjalmar Brantingsgatan

Jag har fått ett brev som Kampanjgrupp Björkgatan skickat till Gatu och trafiknämnden som jag återger i sin helhet nedan. Jag håller med. Dessutom ryktas det att det blir ytterligare en gata som föreslås öppnas - Österängsgatan och att kostnaden för att förstöra miljön i Fålhagen blir 9 miljoner.

Här är brevet:

"Krav på miljökonsekvensanalys innan beslut om ett ev. öppnande av Björkgatan

Kampanjgrupp Björkgatan, som består av boende i Fålhagen och representerar 457 hushåll och anser oss vara en remissinstans i ärendet, vill härmed ställa krav på att en miljökonsekvensanalys om ett ev. öppnande av Björkgatan genomförs av Gatu- och trafikkontoret innan ett beslut om en ev. öppning av gatan sker.

Det har kommit till vår kännedom, genom korrespondens med Uppsala kommuns miljökontor, att en miljökonsekvensanalys inte är en del av konsekvensutredningen som pågår. Miljökontoret har också informerat oss om att de å sin sida inte utreder miljökonsekvenser vid en ev. öppning av en väg, utan att det är väghållaren som ska göra en sådan, det vill säga i detta fall Gatu- och trafikkontoret.

Miljökontoret har också informerat oss om att de har framfört till Gatu- och trafikkontoret att bullernormer för ombyggnad bör gälla samt att bedömning av miljökonsekvenserna bör göras innan ev. öppning sker. Kampanjgrupp Björkgatan ställer sig naturligtvis bakom dessa bör-krav.Särskilt angelägen är en miljökonsekvensanalys i ljuset av att mer än 3000 barn rör sig i området runt Björkgatan. Barn är enligt forskningen särskilt utsatta av luftföroreningar från trafiken: Barn som växer upp i områden med höga nivåer partiklar och kvävedioxid från trafiken riskerar en bestående sänkt lungfunktion (DN 040908). Dessutom ökar risken för astma hos små barn av luftföroreningar från trafiken (SvD 070427). Dessutom informerar Vägverket om att luftföroreningar från trafiken – bl.a. svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon, pariklar, metaller, koloxid och cancerframkallande ämnen – kan ge negativa effekter på människors hälsa så som luktstörningar, irritationer av slemhinnor samt akuta och kroniska luftvägseffekter (http://www.vv.se/templates/page3____9971.aspx, 070510).

Miljökonsekvensanalysen kräver, vid sidan om hälsoeffekter av ett ev. öppnande av Björkgatan, också en analys av konsekvenserna för boende-, kultur- och naturmiljön kring Björkgatan menar vi (se t.ex. Vägverkets Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn, Publikation 2002:42). Kampanjgrupp Björkgatan har i sin inlaga (Fålhagen – Håll Björkgatan stängd för genomfartstrafik, 5 mars 2007) beskrivit de natur- och rekreationsområden som finns i närområdet till Björkgatan – bl.a. parkområdet mellan Vallbygatan och Furugatan, Fålhagens IP samt gräsplanen mellan Fålhagsgatan och Fålhagsleden – liksom citerat översiktsplanen för Uppsala kommun, där det bl.a. anges att områdena så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar friluftsvärdet eller friluftsupplevelsen eller försvårar möjligheterna att utveckla kvaliteter för rörligt friluftsliv. Därutöver bör närnatur till skolor/förskolor skyddas från ingrepp som påtagligt kan skada densamma.

De boende i Fålhagen kräver att en miljökonsekvensanalys genomförs enligt gällande lagar och förordningar innan beslut fattas i frågan."


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: